21/08/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2017 đạt 584.602 tấn, trị giá FOB 240,345 triệu USD, trị giá CIF 248,846 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/07/2017 đạt 3,244 triệu tấn, trị giá FOB 1,408 tỷ USD, trị giá CIF 1,434 tỷ USD.