20/09/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/08 đến ngày 31/08/2017 đạt 629.622 tấn, trị giá FOB 257,921 triệu USD, trị giá CIF 270,210 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/08/2017 đạt 3,874 triệu tấn, trị giá FOB 1,666 tỷ USD, trị giá CIF 1,704 tỷ USD.