16/10/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2017 đạt 514.398 tấn, trị giá FOB 223,663 triệu USD, trị giá CIF 228,884 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 30/09/2017 đạt 4,388 triệu tấn, trị giá FOB 1,889 tỷ USD, trị giá CIF 1,933 tỷ USD.