06/11/20017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2017 đạt 437.473 tấn, trị giá FOB 207,817 triệu USD, trị giá CIF 209,574 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/10/2017 đạt 4,825 triệu tấn, trị giá FOB 2,097 tỷ USD, trị giá CIF 2,142 tỷ USD.