26/04/2018

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2018 đạt 471 ngàn tấn, trị giá FOB 229,443 triệu USD, trị giá CIF 232,997 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/03/2018 đạt 1,282 triệu tấn, trị giá FOB 618,871 triệu USD, trị giá CIF 632,771 triệu USD.