11/06/2018

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2018 đạt 621 ngàn tấn, trị giá FOB 309,528 triệu USD, trị giá CIF 316,832 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/05/2018 đạt 2,526 triệu tấn, trị giá FOB 1,238 tỷ USD, trị giá CIF 1,268 tỷ USD.