13/07/2018

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2018 đạt 761 ngàn tấn, trị giá FOB 371,368 triệu USD, trị giá CIF 395,139 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2018 đạt 3,288 triệu tấn, trị giá FOB 1,609 tỷ USD, trị giá CIF 1,663 tỷ USD.