(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2016 đạt 429.751 tấn, trị giá FOB 182,115 triệu USD, trị giá CIF 190,148 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 30/09/2016 đạt 3,731 triệu tấn, trị giá FOB 1,615 tỷ USD, trị giá CIF 1,664 tỷ USD.