27/03/2008

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

QUY CHẾ

Thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ/HHLTVN  ngày 26/03/2008

của Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam)

__________

         

 Điều 1. Quy định chung

 

Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung bao gồm các hợp đồng xuất khẩu gạo trắng các loại vào các thị trường do Chính phủ nước nhập khẩu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện.

Bộ Công Thương hướng dẫn Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc giao dịch dự thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung.

 

Điều 2. Tổ chức dự thầu, giao dịch ký kết hợp đồng

 

  1. Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo các đối tác nhập khẩu gạo ở các thị trường tập trung để các doanh nghiệp được Hiệp hội chỉ định giao dịch dự thầu hoặc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung.
  2.  Việc lựa chọn doanh nghiệp dự thầu, giao dịch ký kết hợp đồng tập trung được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ công khai. Hội đồng quản trị Hiệp hội họp với các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu gạo vào thị trường tập trung, thống nhất tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp có năng lực về tài chính, năng lực về tổ chức xuất khẩu gạo, có uy tín trong kinh doanh và đáp ứng điều kiện theo quy định của tổ chức mời thầu để quyết định cử doanh nghiệp tham gia dự thầu và giao dịch ký kết hợp đồng.
  3. Giá xuất khẩu gạo các hợp đồng tập trung phải đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện hợp đồng

 

  1. Doanh nghiệp trúng thầu hoặc được chỉ định để ký hợp đồng tập trung được xuất khẩu trực tiếp tối thiểu 30% số lượng hợp đồng. Số còn lại Hiệp hội phân giao cho các doanh nghiệp thành viên có năng lực khác ủy thác xuất khẩu theo nguyên tắc dân chủ, công khai.
  2. Hội đồng quản trị Hiệp hội thống nhất phương thức phân chia lượng gạo xuất khẩu ủy thác cho các doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp hội viên chính thức Hiệp hội Lương thực Việt Nam đều được phân chia số lượng xuất khẩu ủy thác. Ưu tiên cho các doanh nghiệp có kho tàng và xuất khẩu trực tiếp, có năng lực và khả năng đảm bảo thực hiện hợp đồng. Thời gian các doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác và nhận ủy thác không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng trúng thầu.

Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cân đối xuất khẩu, tránh biến động giá lúa gạo thị trường nội địa và bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ tham vấn Bộ Công Thương quyết định thời điểm thích hợp công bố số lượng phân bổ xuất khẩu ủy thác cho các doanh nghiệp.

  1. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu gạo tập trung có quy định chế tài xử lý trong trường hợp các bên vi phạm hợp đồng, do các bên ký hợp đồng thỏa thuận trên cơ sở các điều khoản tham gia dự thầu.

Trường hợp các doanh nghiệp đã ký nhưng không thực hiện hoặc thực hiện một phần hợp đồng ủy thác, sẽ bị chế tài theo qui định trong hợp đồng ủy thác và tùy theo mức độ vi phạm, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ không phân bổ hoặc phân bổ theo tỷ lệ đã thực hiện đối với các hợp đồng tập trung tiếp theo.

Trường hợp các doanh nghiệp không nhận phân bổ xuất khẩu ủy thác, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ không phân bổ các hợp đồng tập trung tiếp theo.

  1. Trong mỗi đợt giao dịch ký kết hợp đồng tập trung, Hiệp hội báo cáo Bộ Công Thương về việc lựa chọn doanh nghiệp, các yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp được lựa chọn, kết quả ký kết hợp đồng, việc phân chia lượng gạo ủy thác xuất khẩu cho các doanh nghiệp, kết quả thực hiện hợp đồng xuất khẩu và kiến nghị giải quyết những vướng mắc, tồn tại.
  2. Hiệp hội công bố và cập nhật trên website của Hiệp hội thông tin về kế hoạch dự thầu, danh sách các doanh nghiệp tham gia dự thầu, kết quả bỏ thầu.
  3. Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung phải được đăng ký theo quy định tại quy chế đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo ban hành kèm theo quyết định này.

 

Điều 4. Xử lý vi phạm

 

Mọi hành vi vi phạm Quy chế này ngoài việc bị xử lý theo các qui định, tùy mức độ vi phạm, Hội đồng quản trị Hiệp hội sẽ quyết định xử lý bằng hình thức phê bình, cảnh cáo, hoặc bãi miễn tư cách Hội viên của Hiệp hội.

 

                                                                             HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM

Quyết Định Số: 05/HĐ/HHLTVN