Một số Nội dung Điều chỉnh trong Tiêu chuẩn quốc gia Gạo GB/T 1354-2018 của Trung Quốc so với tiêu chuẩn quốc gia Gạo GB/T 1354-2009, sẽ được thực hiện từ ngày 01/05/2019. Tổng kết một số nội dung điều chỉnh chủ yếu gồm những mục thay đổi như sau:

  1. Điều chỉnh cấp độ.
  2. Điều chỉnh chỉ tiêu phân cấp độ.
  3. Điều chỉnh chỉ tiêu tạp chất.
  4. Điều chỉnh chỉ tiêu hạt vàng.
  5. Điều chỉnh chỉ tiêu hạt không hoàn thiện.
  6. Điều chỉnh một số nội dung khác.

Xem chi tiết file đính kèm.