Thời gian: từ 8h00 ngày 29/8/2019

Địa điểm: Khách sạn Continental Sai Gon (số 123-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

(Chi tiết Giấy mời và chương trình được đính kèm)