08/03/2018

Cục Xuất Nhập khẩu nhận được công văn số 188/TĐC-TBT ngày 23/01/2018 của Tổng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng cảnh báo đối với dự thảo sửa đổi biện pháp kiểm tra và giám sát ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc và công văn số 272/TĐC-TBT ngày 30/01/2018 của Tổng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng cảnh báo quy định thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ, thành phần chính của thực phẩm.

Công văn tham gia ý kiến đề nghị ý kiến gởi về Cục Xuất Nhập khẩu trước ngày 10/03/2018 để tổng hợp đề nghị Trung Quốc, EU xem xét tiếp thu.

(Nguồn: Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương)