Căn cứ công văn số 3463 / BCT - XNK ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương