25/07/2018

TCVN 11888:2017 đối với gạo trắng thay thế TCVN 56444:2008 và TCVN 1643:2008. TCVN 11888:2017 do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 11889:2017 đối với gạo thơm trắng do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 11890:2017 đối với quy phạm thực hành đối với xay xát gạo do Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 11888:2017

TCVN 11889:2017

TCVN 11890:2017

(Nguồn: Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)