10/11/2016

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản nhận được thông báo của cơ quan thẩm quyền Indonesia về việc công nhân danh sách 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho nông sản có nguồn gốc thực vật, xuất khẩu sang Indonesia theo quy định mới số 04/2015 của Indonesia (xin xem tài liệu đăng tải tại website : http://www.nafiqad.gov.vn).

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các cơ quan có liên quan biết để phổ biến và triển khai các nội dung theo quy định của Indonesia.

Trong quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để phối hợp triển khai.

Link: http://www.nafiqad.gov.vn/indonesia-thong-bao-cong-nhan-10-phong-kiem-nghiem-cua-viet-nam_t221c311n477

(Nguồn: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)