29/08/2018

QCVN 01 - 133: 2013/BNNPTNN do Ban kỹ thuật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc biên soạn, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QCVN 01 - 133: 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO CHỨA THÓC

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)