08/06/2018

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế cho Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006.

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP đã đưa ra những quy định mới, mang tính đột phá đối với các hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng phù hợp hơn so với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể hóa, đơn giản hóa và thực hiện hiện đại hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo việc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, trung thực, cụ thể hóa, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, kết hợp với các chủ trương cải cách hành chính, bảo vệ người tiêu dùng. Một số nội dung quy định mới đáng chú ý của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

- Quy định cụ thể, rõ ràng các đối tượng thương nhân thực hiện khuyến mại và thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo tinh thần Luật Thương mại và trên cơ sở phù hợp với thực tiễn.

- Quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại với trường hợp khuyến mại thông thường và trường hợp khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung, các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Cải cách thủ tục hành chính thực hiện theo hướng đơn giản hóa và rút gọn thành phần hồ sơ, hiện đại hóa cách thức thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- Minh bạch hóa, cụ thể hóa hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/07/2018. Trong thời gian Nghị định chưa có hiệu lực thi hành thì các hoạt động khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân, tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ./.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2018/NĐ-CP

(Nguồn: Cục Xúc tiến Thương mại)